Mushishi Soundtrack 2Tracklist:
01 - Yumeji
02 - Teppen no Ito
03 - Fude no Umi
04 - Akatsuki no Hebi
05 - Jakukou
06 - Oki Tsu Miya
07 - Haru to Usobuko
08 - Kyo Mayu Tori
09 - Gekkou
10 - Kaze no Tamakura
11 - Tsudumi Uta
12 - Kago no Naka
13 - Yama Idaku Koromo
14 - Sabi no Naku Koe
15 - Tsuki Kasa
16 - Shiya
17 - Ganpuku Me Wazawai
18 - Wata Houshi
19 - Kodou
20 - Kagari no Gyou
21 - Kusa wo Fumu Oto
22 - The Sore Feet Song (TV Size)
23 - Sugame no Sakana (On Air Ver.)
24 - Midori no Za (On Air Ver.)